TÜM İNSANLARIMIZA KARŞI GELİŞEN TECAVÜZLERİN VE ÖLÜMLERİN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU BİLİNCİYLE DEVLETİN TÜM KAMU VE KURUMLARINI GÖREVE DAVET EDİYORUZ.

TÜM İNSANLARIMIZA KARŞI GELİŞEN TECAVÜZLERİN VE ÖLÜMLERİN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU BİLİNCİYLE DEVLETİN TÜM KAMU VE KURUMLARINI GÖREVE DAVET EDİYORUZ.

MÜDAFAA-İ HUKUK HAREKETİ PARTİSİNİN GÜNÜMÜZDE KADIN VE ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI GELİŞEN SALDIRILARA KARŞI PARTİMİZİN BU TÜR HAREKETLERDE BULUNAN VE TÜM İNSANLARIMIZA KARŞI GELİŞEN TECAVÜZLERİN VE ÖLÜMLERİN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU BİLİNCİYLE DEVLETİN TÜM KAMU VE KURUMLARINI GÖREVE DAVET EDİYORUZ.

Bu nedenle partimizin aşağıdaki İlkelerimiz, hedeflerimiz ve politikalarımız toplumumuzun tüm değer yargılarını dikkate alarak aşağıda açıklamış bulunmaktayız.

* İnsanlığa aykırıdır.

* Dinimize ve dindarlığa aykırıdır, Ulu Yaradan'ın gazabı yapanların üstüne olsun!

* Bu tür eylemlerin halkın gözüne sokulur olması da, sosyal psikolojimizi bozmaya ve bir halk ayaklanması çıkartıp kaos yaratmaya yönelik, planlı hareketlerdir.

* Bu tür suçlara karışan hiçbir kurum ve kuruluş koruma kollama altına alınamaz. Ağır cezalar verilerek, insani içine çıkamayacak hale müsebbiblerini getirmek herkesin görevi olmalıdır.

AHLÂK – MİLLİ AHLÂK

İlkeler

Madde 25- Ahlâk, bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri ve uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallarıdır. Ahlâk, insanın doğuştan sahip olduğu veya sonradan kazandığı nitelik­lerin ve huyların etkisi altında aklı ve iradesiyle ortaya koyduğu tutumlar, davranışlar ve eylem­lerdir. Bu tutum, davranış ve eylemler toplumca iyi, doğru, güzel sayılıyorsa “Ahlâklı” aksi halde “Ahlak dışı” kabul edilir.

Ahlâk Kuralları, her toplulukta ve her toplumda değişkenlik gösterir. Ahlâk kuralları toplumun inançları, gelenekleri, töreleri ve kültür unsurlarının etkisinde oluşurlar. Bir toplumun düşünce, inanç ve hayat tarzı ahlâki kuralları da yönlendirir. Ahlâk’ta güçlük doğruyu bilmekten çok doğruyu yapmaktır.

Erdem (fazilet) ahlâka dayanır, ahlâk tarafından yönetilir. Cesaret, dayanıklılık, sabır, bilgelik, aydınlatma, özgürlük, ölçülü davranma, hayırseverlik erdemin çeşitleridir. Bunlar gerçekte ahlâklı kişinin yürek ve akıl gücünü davranışları ve eylemleriyle erdeme dönüştürdüğü özellikleridir.

Milli Ahlâk, millet düzeyine erişmiş toplumların önemli sorunları ve konuları karşısında kişilerden beklediği ve talep ettiği tutumlar, davranışlar ve eylemlerdir. Bu sorun ve konular, toplumun huzuru, düzeni, dirliği, milletin birliği, vatanın bütünlüğü, karşı karşıya kalınan teh­ditler, tehlikeler ve engeller, adaletin kurulup işletilmesi, gelişme ve refah girişimleridir.

Milli ahlâkın elde edilmesi, geliştirilmesi ve sürekli kılınması tamamen bir eğitim sorunudur.

a- Milli Ahlâk, herşeyden, her düşünceden önce milletin en yüce varlık olduğunu kabul ve tasdik etmek, hayat tarzımızı bu temele dayandırmaktır.

b- Milli Ahlâk, hayatımızın, varlığımızın, gelişmemizin, bekamızın kısaca her şeyimizin milletten kaynaklandığını, millete dayandığını bilmek, anlamak, düşünmek ve bu doğrultuda davranmak ve yaşamaktır.

c- Milli Ahlâk, milletin hakkını korumak, savunmak, gereğinde onun varlığı, sorunlarından kurtuluşu için namusumuzu, onurumuzu ve hayatımızı o yüce varlığın uğrunda feda etmek­tir.

Hedefler

 Partimizin Ahlâk ve Milli Ahlâk konularında hedefleri aşağıdadır:

a- Toplumumuzun tüm ahlâki değerlerini hür fikirlerle, çağdaş bilim ve teknolojilerle beslemek ve güçlendirmek.

b- Millet sevgisini, millete aidiyet duygusunu ve millete bağlılık düşüncesini, millet fertlerinin ortak anlayışı ve ortak yaklaşımları olarak kabul etmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak.

c- Ailede, çevrede, iş ve çalışma hayatında, özel ve kamusal ilişkilerde ahlâk ve milli ahlâkın egemen olmasını sağlamak.

ç- Gerekçesi ve kaynağı ne olursa olsun tehdit, korkutma esasına dayanan ahlâk öğretilmesinden ve bu yoldaki girişimlerden halkımızı korumak ve gerektiğinde kanunî önlemler al­mak.

d- Ahlâkı ve özellikle milli ahlâkı besleyen, geliştiren, yayan kültür unsurlarımızı korumak ve güçlendirmek.

Politikalar

Madde 27- Partimizin Ahlâk ve Millî Ahlâk konularında açıklanan hedeflerine ulaşması için izleyeceği politikalar şunlardır:

a- Milli eğitim başta ilk ve orta öğretim kademelerinde, yaygın eğitim ve öğretimde hür fikirlerle beslenmiş, çağdaş bilim ve teknolojiyle geliştirilmiş ahlâk ve milli ahlâk öğretimine başlanacak ve bu çalışmalar çocuklarımıza ve gençlerimizin tamamını kapsamına alacak şekilde yaygınlaştırılacaktır.

b- Milli ahlâkı güçlendirecek, tarihi ve kültürel mirasımızın örnekleriyle donatılacak, aileyi, çevreyi, iş ve çalışma hayatına yönelecek kapsamlı ve etkin programlar hazırlanacak özel ve kamu araçları ile tüm ülkeye yayılacaktır.

c- Ahlâk ve milli ahlâk esasları tüm yazılı, sözlü, resimli, süreli, süresiz yayınlarda, radyo, televizyon yayınlarında temel ölçü olarak alınacak, özendirilecek, desteklenecektir.

ç- Toplumda ahlâk ve milli ahlâk değerlerini esas alan, bunlara özen gösterip, önem veren bütün faaliyetler, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri özendirilecek, desteklene­cektir.

 

                                                                                                                             Eyüp Selahattin Dalkıran

                                                                                                                             Genel Başkan Yardımcısı

 


Son Eklenen Videolar

https://youtu.be/emC-8CT-a7s