DÖRDÜNCÜ KISIM ÇALIŞMA HAYATI -44


 DÖRDÜNCÜ KISIM ÇALIŞMA HAYATI -44DÖRDÜNCÜ KISIM ÇALIŞMA HAYATI -44

ÇALIŞMA HAYATI

İlkeler

Madde 162-Çalışma Hayatı, bireylerin üretim sürecine katılarak oluşturdukları bir varlık alanıdır.

Bireyler emeklerini, becerilerini, uzmanlıklarını, bilgilerini, deneyimlerini kamu veya özel işletmelerin mal, hizmet, bilgi ve teknoloji üretimlerine, belirli ücret, özlük ve sosyal haklar karşılığı, katarak çalışma hayatı içinde yer alırlar ve topluca çalışma hayatını meydana getirirler.

Çalışma hayatının kendine özgü nitelikleri, özellikleri, kuralları vardır. Toplumun başta iktisadî hayatı olmak üzere sosyal, kültürel, teknolojik ve siyasî hayatını etkileyecek, yönlendirecek bir güce sahiptir. Çalışma hayatı millî güç unsurları içinde diğer bütün unsurları harekete geçirici, geliştirici, verimli kılıcı ve millî hedeflere ulaşmada bütünleyici rol oynar.

Çalışma hayatının, insan hak ve özgürlükleri temeli üzerinde, adil, istikrarlı, güçlü ve gelişmeye uygun şekilde devamını hukuk düzeni sağlar. Hukuk düzeninin bu görevi yerine getirebilmesi ise, çalışma hayatının bütün özelliklerini, niteliklerini dikkate almasına, Kamu-Özel Sektör-İşçiler arasında devamlı uzlaşma, dayanışma imkân ve kanallarını açık ve hazır bulundurmasına ve nihayet sürekli çalışma barışını gerçekleştirecek şartları öngörerek kurallaştırmasına bağlıdır.

 

ÇALIŞMA HAYATININ ESASLARI

Madde 163-Çalışma Hayatının Esasları üç temel düşünceyi ve bu düşüncelere bağlı önerileri kapsar. Bunlardan; Birincisi; Toplumda huzur, barış, güvenlik ve istikrar içinde varlığını devam ettirecek ve başta ülke kaynak ve zenginliklerinin verimli kullanılması olmak üzere iktisadî gücün ve diğer millî güç unsurlarının dengeli bir şekilde gelişmesini sağlayacak çalışma düzeninin kurulmasıdır. İkincisi; Bireylerin serbest iradeleriyle üretim sürecine katılma imkânlarının hakça ve şartlarının insan hak ve özgürlüklerine yakışır biçimde hazırlanmasıdır. Üçüncüsü; Üretim sürecinde çalışmaları, çabaları, faaliyetleriyle yer alan bireylerin (işçilerin, emekçilerin) ücret, iş, sosyal güvenliklerini sağlayacak ve onların mutlu olmalarının yol ve yöntemlerini gösterecek önlemlerin alınmasıdır.

Hedefler

Madde 164-Partimizin Çalışma Hayatının Esasları konusundaki hedefleri şunlardır:

a-Milletimizin varlığı ve bağımsızlığı, refah ve mutluluğu, kişilerin hak ve özgürlükleri, T.C. Devleti’nin yurt içinde ve yurt dışında her alanda ve her konuda etkinliği, millî güç unsurlarının sürekli ve kendini yenileyecek şekilde gelişmeleri, iktisadî kalkınmada yüksek verimin elde edilmesi çalışma hayatının huzur ve güven içinde istikrarlı şekilde işlerliğine bağlıdır.

b-“Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.”

c-Çalışma, Türk vatandaşlarının varoluş nedeni, onurları ve görevidir.

ç-Çalışma hayatı bir çatışma, sürtüşme, üretimi engelleyen, durduran, zarar veren rekabet alanı değil, tam aksine barışı, uzlaşmayı, üretimi artıracak kaliteyi yükseltecek, bir dayanışma ve paylaşma alanıdır. Bunun için:

1)Çalışanların elde edilen gelirden (üretim bazında) adil pay almaları,

2)Devlet-Özel Sektör-İşçilerin sürekli diyaloglarına açık bir sistemin geliştirilerek çalışma hayatını düzenleyici, sürekli istikrarı, dayanışmayı, paylaşmayı esas alan önlemlerin hayata geçirilmesi,

3)Üretim ve bütün özlük ve sosyal hakların iş, liyakat, verim ve kıdem karşılığı olarak belirlenip, artırılması, fiyat artışlarına karşı korunup, güvence altına alınması,

4)Çalışanların sürekli eğitimleri, bilgi ve teknoloji ile donatılmaları, bilgi ve tekno-loji üretir duruma getirilmeleri,

5)Tüm çalışanlar ve/veya çalışamayacak durumda olanlar için doğru, istikrarlı, geleceğe yönelik ayırımsız ve kendi kendisini yenileyip, büyüten ve geliştiren tek bir sosyal güvenlik sisteminin kurulup işletilmesi, gerekir.

 

TAM İSTİHDAM

Madde 165-Dar anlamda tam istihdam, “bir ekonomide çalışma istek ve yeterliliğinde olup da ken-disiyle aynı beceri sınıfındaki iş gücü için geçerli ücret düzeyinden çalışmayı kabul eden herkesin iş bulabildiği durum demektir...” Geniş anlamda tam istihdam “emekle birlikte sermaye ve doğal kaynakların da tam kapasiteleriyle çalıştırılmalarını, ekonomide boş duran kaynak bulunmamasını ifade eder...”

Partimiz, “Tam İstihdamı” iktisat politikasının en önemli araçlarından biri; iktisadî kalkınmanında hedefi olarak kabul eder. Bu yaklaşımla; Dar anlamda tam istihdam, toplumda hazır bulunan iş gücünün toplumun ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda harekete geçirilerek üretim sürecine etkin ve verimli bir şekilde katılmasının, yönlendirilmesinin sağlanmasıdır. Geniş anlamda tam istihdam ise, iş gücü, sermaye, doğal kaynaklar, bilgi ve teknolojinin toplumun ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, tam, doğru, kesintisiz ve kendisini sürekli yenileme imkân ve şartları hazırlanarak, üretim sürecine etkin ve verimli şekilde katılmasının, yönlendirilmesinin sağlanmasıdır.

Hedefler - Politikalar

Madde 166-    Partimizin Çalışma Hayatı konusundaki hedefleri ve politikaları şunlardır:

a-Tam istihdamı yaratacak malî, iktisadî, sosyal, psikolojik ortam ve/veya ortamların hazırlanması,

b-Yatırımların, girişim ruhunun, girişimcilerin güçlerini geliştirme azim ve kararlılıkla-rının özendirilip, desteklenmesi,

c-Küçük ve orta ölçekli girişimcilere öncelik tanınması,

ç-Bilgi ve teknoloji ithaline ağırlık verilerek bu konuda Leasing kuruluşlarının yeniden düzenlenerek, güçlendirilmesi, yabancı sermayenin bu yoldan sağlanması,

d-Bilgi, teknoloji, deneyim, hizmet kalitesi getirecek yabancı sermaye ve ortaklıklarının özendirilmesi,

e-Bilgi ve teknoloji üretimine ağırlık, öncelik ve ayrıcalık verilmesi,

f-Nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, mevcut iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi, bunun için iş, meslek, sanat, teknik okulların açılıp, yaygınlaştırılması,

g-Eğitimin bütün kademelerinde, öğretimin her düzeyinde kalitenin yükseltilmesi ve hizmet içi, iş başı eğitimine önem verilerek, zorunlu görev haline getirilmesi,

ğ-Yüksek teknik okul mezunlarının üniversite, üniversite mezunlarının yüksek lisans öğrenimi görmelerinin ve iktisadî durumun gerektirdiği alanlarda istihdamlarının sağlanması,

h-Çalışma hayatının yukarıda açıklanan esaslara uygun şekilde yeniden ele alınıp, düzenlenmesi, gerekir.


Son Eklenen Videolar

https://youtu.be/emC-8CT-a7s