ÜCÜNCÜ KISIM GENÇLİK -43


 ÜCÜNCÜ KISIM GENÇLİK -43ÜCÜNCÜ KISIM GENÇLİK -43

GENÇLİK

İlkeler

Madde 160-Müdafaa-i Hukuk Hareketi anlayışına göre; Türk inkılâbının gerçek nedenlerini, fikirlerini, oluşumunu anlayan ve benimseyen, Atatürkçü Düşünce doğrultusunda bir hayat tarzını kabul ederek, uygulayan herkes gençtir. Genç, açıklanan düşünceyi şuurlaştıran ve gelecek nesillere ulaştıran kimsedir. Bu yaklaşımla 15-20 yaşındaki bir yobaz ihtiyardır. Yetmiş yaşındaki bir idealist de güçlü bir gençtir.

Gençlik, geleceğimizin güvencesidir.

Milli varlığımızın korunması, geliştirilmesi, devamı ve bekası gençlerimizin geleceğe olan ümitlerine, beklentilerine, bu ümit ve beklentileri gerçekleştirme azim ve kararlılıklarına bağlıdır.

Çeşitli sebepler ve olumsuzluklar sonucu tarihinden koparılmış, içinde yaşadığı toplumun siyasi, sosyal, iktisadi, kültürel, teknolojik hayatından soyutlanmış, yaşadığı çevrenin oluşumlarından, etkinliklerinden yoksun bırakılmış, sürekli ve ard arda gelen sorunlarla karşı karşıya bırakılmış gençliğin ne kendisine, ne ailesine ve ne de milletine bir yararı olamayacağı yadırganamaz.

Bir toplumun geleceğini risk ve tehdit altına sokmasının ve hatta bilmeden yok etmesinin en kestirme ve kesin yolu gençliğini küçümsemesi, kötülemesi, gençliğin meydana getirdiği potansiyel kuvveti dikkate almaması ve bu büyük gücün boşuna harcanmasına seyirci kalmasıdır.

Sağlıksız, eğitimsiz, işsiz ve özellikle mefküresiz, idealsiz her genç, gelecek on yılların sağlıksız, cahil, her görüşe ve her tehdide açık, işe yaramaz güçsüz ailelerinin kaynağını oluşturur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi gençlerimizin sağlıklı, eğitim imkanlarına kavuşmuş, iş sahibi insanlar olarak yetişmelerini en önemli milli sorunların başında kabul eder. Bu yaklaşımla, gençlerin milli, manevi, kültürel değerlerle, çağdaş bilgi ve teknolojilerle donatılmış olarak yetişmelerini, eğitilmelerini, toplumun gelişmesini, ilerlemesini sağlayacak bütün oluşumlara, etkinliklere katılıp, karar sahibi olmalarını, toplumla bütünleşmelerini, sağlıklı, güvenli bir ortam içerisinde bilgi, yetenek ve becerilerini artırmalarını ve bunlara uygun iş ve çalışma imkanlarına kavuşmalarını kısaca geleceğin refah içinde mutlu Türk toplumunun hazırlayıcıları olmalarını temel ilke kabul eder.

Hedefler - Politikalar

Madde 161-Partimizin Gençlik konusundaki hedefleri ve politikalarının esasları aşağıdadır:

a-Gençlerimizin gerek kendi kişiliklerini, yeteneklerini geliştirmeleri, gerekse toplumun çeşitli alanlarda çağdaş, ileri yeni düşüncelerle, yeni görüşlerle güçlendirilmesi ve olumlu hedeflere ulaştırılması için siyasi, iktisadi, kültürel, teknolojik hayata ve etkinliklere katılmalarını, çevre ve toplumla bütünleşmelerini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak. Yerel, bölgesel, yöresel çalışmaları ve elde edilen sonuçları yaygınlaştırmak.

b-Atatürkçü Düşünce doğrultusunda milli çıkarlarımızı ve amaçlarımızı gerçekleştirecek “Gençlik Örgütleri”nin kurulmasını özendirmek, desteklemek. Bunun için, mahalle, köy, kasaba, şehirlerde “Gönüllü Gençlik Dernekleri”nin kurulmasına öncülük etmek, bunları her vasıta ve imkanlarla aydınlatmak elde edilen sonuçları yurt içinde ve yurt dışında geliştirmek.

c-Eğitim çağındaki çocuklarımızın, gençlerimizin bilgi, yetenek ve becerilerini sürekli artıracak, geliştirecek ve istedikleri eğitim ve öğretim hizmetlerinden kolaylıkla yararlanabilecekleri sistemlerin, örgün ve yaygın öğretim ve eğitim kurum ve kuruluşlarının kurulmasına yardımcı olmak, kurulmuşları desteklemek, açıklanan amaçlara uygun modeller geliştirmek. Bu gibi çalışmalara Gönüllü Gençlik Derneklerinin katılımlarını sağlamak.

ç-Çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretimden yoksun kalmış veya yeterli eğitim ve öğretim alamamış çocuklarımızın, gençlerimizin bu eksikliklerini giderecek, yetenek ve becerilerini geliştirecek özel okullar, meslek okulları, çeşitli kurslar ve benzeri kuruluşlar kurmak, buna halkın ve yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin katılımlarını sağlamak.

d-Mahallede, köyde, kasabada, şehirde yaşayan ve toplumun çeşitli kesimlerinde bulunan okul dışı gençliğin eğitim, sağlık, çalışma, sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak, sorunlarını çözecek modeller geliştirmek. Halkın, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin katılacakları eğitim, beceri, iş ve çalışma kurum ve kuruluşlarının kurulmalarına öncülük etmek, kurulmuşları desteklemek.

e-Gençlerimizin sağlıklı, eğitimli, bedensel ve moral bakımından güçlü olmalarını sağlayacak, yapıcı, yaratıcı yeteneklerinin ve becerilerinin gelişmesine, kişilik, düşünce, beden yönünden güvenli duruma gelmelerine yardımcı olacak okul içi ve okul dışı eğitim, sanat, kültür, spor, izcilik faaliyetlerini özendirmek, desteklemek ve gerektiğinde bu faaliyetleri Gönüllü Gençlik Dernekleri aracılığı ile örgütlemek, yaygınlaştırmak. Bu amaçla, çağdaş kitaplıklar, spor tesisleri, müzik evleri, araştırma ve dokümantasyon merkezleri, görsel imkanlardan yararlanabilecekleri modeller, projeler yapımına öncülük etmek.

f-Gençlerimize her yerde, her alanda, her konuda çağdaş ve kaliteli hizmetler sunulmasını, bu hizmetlerden fırsat eşitliği esasına dayanarak yararlanmalarının sağlanması yönünde çalışmalar yapmak özendirici, yönlendirici, denetleyici roller üstlenmek, başarılı görülen hizmetlerin ödüllendirilmesini, yaygınlaşmasını sağlayacak önlemler almak.

g-Çocuklarımızın, gençlerimizin sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı alışkanlıklardan korunması, kumar,bahis ve benzeri oyun ve eylemlerden uzak tutulması, bulaşıcı hastalıklardan, AİDS gibi felâket getirici ortamlardan korunmaları için her türlü önleyici önlemleri özendirmek, desteklemek gerektiğinde doğrudan almak, daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sağlayacak programlar geliştirmek, bu programlara halkın, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin katılımlarını gerçekleştirmek.

ğ-Gençliğin eğitim ve öğretim, sağlık, sosyal güvenlik, işsizlik, çalışma eksikliği gibi risklerini karşılayacak, evlenme, iş yeri kurma, işletme gibi durumlarını güvenliğe alacak “Gençlik Güvenlik Sigortası” sistemini özendirip, desteklemek.

h-Gençliğin eğitim ve öğretim başta olmak üzere çeşitli kamu ve özel hizmetlerden yararlanabilmesinin, yurt, barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasının gerektirdiği iktisadi imkanları, kredileri sağlayacak “Gençlik Kredi Kurum ve Kuruluşlarının” kurulmasını oluşturulmasını özendirmek, desteklemek, Gönüllü Gençlik Derneklerinin bu kuruluşlara katılımlarını sağlamak. Halkın, yerel yönetimlerin, Sivil Toplum Örgütlerinin açıklanan konuda aydınlatılmasıyla bunların güç birliği yaparak sistemi bir Banka şekline dönüştürerek “Gençlik Bankası” kurulmasını gerçekleştirmek.

ı-Zihinsel ve bedensel özürlü çocuklarımızın, gençlerimizin sağlık, eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaçlarını, yetenek ve becerilerini geliştirecek yeni modeller ortaya koymak, bu modellere “Gönüllü Gençlik Derneklerinin” öncülüğünde halkın, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin katılımlarını sağlamak.

i-Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri, fiziki, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaları fırsat ve imkanlarını hazırlıyacak girişimlerde bulunmak, bu girişimleri kurumlaştıracak önlemler almak, sistemler geliştirmek.

  


Son Eklenen Videolar

https://youtu.be/emC-8CT-a7s