Kuruluş Bildirgesi

YÜCE TÜRK MİLLETİNE

Bugün :

1- Hayatımız ve kaderimiz, irade ve kararlarımızla katılmadığımız, yerli ve yabancı güçler tarafından yönlendirilmekte ve belirlenmektedir.

2- Toplumumuz sürekli olarak yapay sorunlar ve risklerle işgal edilmekte, gerçek sorunlarından uzak, ilgisiz ve duyarsız tutulmak istenmektedir.

3- Halkımızın geleceği ise, yılgınlıklara, belirsizliklere ve ümitsizliklere doğru hızla sürüklenmektedir.

4- Milli Kültürümüz, milli değerlerimiz, düşünce ve hayat tarzımız tehdit, tehlike ve baskı altında bulunmaktadır.

5- Yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı ve paylaşımındaki eşitsizlik ve adaletsizlik, bölgeler arasında nüfus, nüfus yoğunluğu, ekonomik ve sosyal alanda görülen dengesizlik varlığımızı, gelişmemizi ve geleceğimizi olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu durum, devletimizin bağımsızlığına ve etkinliğine, vatanımızın bütünlüğüne ve milli birliğimize yönelen tüm rakip ve düşmanca düşüncelere, tutum, davranış ve eylemlere uygun ortamlar ve boş alanlar hazırlamaktadır.

6- Toplumumuz büyük bir güven bunalımı içindedir. Özgüven’lerimiz çözülme, dağılma ve etkinliğini yitirme sürecine girmiştir.

Bu durum, halkımızın ve gerçek aydınlarımızın büyük çoğunluğunu sorunlarımıza karşı duyarsız ve tepkisiz kılmakta, her çeşit ve her yönden gelen yalan, çarptırılmış ve saptırılmış haberlere, propagandalara ve etkin psikolojik harekât uygulamalarına açık ve savunmasız bırakmaktadır.

7- Devletimiz dış ve iç borç batağı içindedir. Bütçe açıkları, ödemeler dengesinin kurulmamış olması, üretim ve sermaye birikimi yetersizliği borçların hatta faizlerinin ödenmesi için tekrar, tekrar borçlanma zorunluluğunu doğurmuştur.

Bu durum, milli varlığımızı, egemenliğimizi, bağımsızlığımızı doğrudan tehdit etmekte, dışa bağımlılığı özendirmekte, devletimizin güç ve etkinliğini, onur ve saygınlığını tehlikeli boyutlara yönlendirmekte, “Güçlü Maliye – Güçlü Devlet” ilkesini terketmesine, iktisadi hayatımızın ve kamu maliyesinin IMF ve yabancı güçlerin karar ve denetimi altına girmesine neden olmakta, yaşayan ve doğmamış nesillerimizi ağır ve karşılanması zor yükümlülükler altına sokmaktadır.

8- Toplumumuz üretmeden tüketen bir görüntü sergilemektedir. Halkımız kadını-erkeği, çiftçisi-esnafı, memuru-işçisi, işletmeleri-kobileri ile bir borçlanma isterisine tutulmuş gibidir. Kredi kartlarının, tüketim, ara malı, otomobil, konut kredilerinin alacaklıları ise, çoğunlukla özel bankaları ele geçiren yabancı sermaye sahipleri ve onların yerli işbirlikçileridir.

9- Güvenlik, sağlık, eğitim ve adalet gibi temel kamu hizmetleri çağdaş bilim ve teknolojiden yoksun, halkımızın ihtiyaçlarını, beklentilerini ve özlemlerini karşılamaktan uzaktır. Özel sağlık ve eğitim hizmetlerinden gereği gibi yararlanmak ise zordur, pahalıdır ve kaynak tüketicidir.

Vatanımızın bütünlüğünü korumamız, milletimizin egemenliğini, birliğini, dirliğini, huzur ve refahını, devletimizin bağımsızlığını, gücünü, onur ve saygınlığını, uluslararası düzende hakkı olan durum ve konuma gelmesini sağlamamız için bu sorunlarımızın kesin ve tam olarak kısa sürede ortadan kaldırılması gerekiyor.

21. Yüzyılın beklenen bütün gelişmelerine hazırlıklı olmamız, sorunlarını göğüsleyebilmemiz, özgürlük, adalet, eşitlik ve demokrasi içinde yaşamamız, ancak ve ancak inkılâbımızın bize sağladığı tüm kazanımları koruyup, geliştirerek laik, ileri, çağdaş, bilgi ve teknoloji üreten bir toplum düzenini yeniden kurmamıza bağlı bulunuyor.

Bütün bunlar için tek bir çözüm var. Tek bir yol var.

Bu çözüm ve yol: Yüce Milletimizin yaratıcısı ve sahibi bulunduğu egemenlik hakkını kullanarak, kendi özgür iradesi ve kararları ile kendi hayatını yönlendirecek ve kaderini belirliyecek kendi siyasi partisini kurmaktır.

Bu çözüm ve yol: Yüce Milletimizin güç günlerinde başvurduğu bir düşünce ve hayat tarzıdır. Buna “Müdafaa-i Hukuk” denir. Milletin siyasi hayata bütün güç ve etkinliğiyle katılması ve toplum hayatına egemen olması anlamını taşır. Bugün ülkemizin ve hayatımızın en önemli ihtiyacı da budur.

Açıklanan durum karşısında ve öngörülen çözüm ve yol doğrultusunda ilerlemek ve belirtilen ihtiyacı karşılamak, sorunlarımızı çözmek için senin öz evlâtların olan İl ve İlçe Delegeleri ve Halk Temsilcilerinin bir araya gelerek toplanmasından oluşan “Müdafaa-i Hukuk Hareketi I. Milli Kongresi”nde seçilen Kurucular Kurulu tarafından “Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi” kurulmuştur.

Gücümüzün tek kaynağı ve dayanağımız sensin.

Yüce Allah yardımcımız olsun.

 

Ertuğrul Zekai Ökte

Genel Başkan